PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Abdullah ŞAHİN

MENÜ
10.SINIF TARİH DERSİ
12.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ
T.C İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
YNT TV

3. 5. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

3. 5. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

- Ülkede eğitim ve kültür alanında çağdaşlaşmak amacı ile önemli çalışmalar yapıldı.

- Devleti yaşatacak, millî varlığının bilincinde olan çağdaş bir toplum hedeflenmiştir.

- Hedeflerin gerçekleşmesi sağlıklı eğitim anlayışına ve sağlam bir eğitim sistemi kurmaya bağlanmıştır.

3. 5. 1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

- Halifeliğin kaldırılması ile ülkedeki her çeşit eğitim ve öğretim kuramlarının denetimi devlet eline geçti ve tek elde toplandı.

Eğitim öğretimde dağınıklık ve çok başlılık ortadan kaldırıldı.

- Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bütün okulların programlarının ve eğitim sisteminin düzenlenmesi Millî Eğitim Bakanlığı’na bırakıldı.

- Tevhid-i Tedrisat Kanunu, eğitim sisteminde laik, millî, akla dayalı, bilimsel ve çağın sosyal ihtiyaçlarına göre düzenleme yapabilme imkânı getirdi.

- Azınlık okullarının denetimi sağlandı.

- Medreseler kapatıldı. (11 Mart 1924)

- Tevhid-i Tedrisat kanunu ile tüm okullar bir çatı altında toplandı.

- Bu uygulama sonunda medreselerde ikiliğin oluşmaması ve laikliğe geçişin hızlandırılması amaçlandı.

- Din öğretimini devlet kendi üstüne aldı.

- Demokratik ve laik bir anlayış geliştirmeye çalışıldı.

- Bugünkü eğitim sisteminin temeli atıldı.

- Laikleşen eğitimin millî olma niteliği de sağlamlaştırıldı.

3. 5. 2. Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)

- Türkler tarih içinde Uygur, Göktürk, Arap ve Latin alfabeleri kullanmışlardır.

- Yeni Türk alfabesi Latin alfabesi esas alınarak hazırlandı.

- Alfabe değişikliği eğitim ve kültür alanında kalkınma için önemli bir adımdır.

- 1 Kasım 1928’de yeni harflerin kullanılması bir kanunla resmî hâle geldi.

- 3 Kasım 1928’de yürürlüğe giren kanunla bütün resmî yazışmaların yeni Türk harfleri ile yapılması yasal zorunluluk oldu.

- Yeni harflerin resmen kabulü ile ülkede okuma yazma seferberliği başlatıldı.

- 11 Ekim 1928’de Millet Mekteplerinin açılması kararlaştırıldı.

- Gazi Mustafa Kemal, halkçılık ilkesi doğrultusunda kurulan ve kendisine başöğretmenliği teklif edilen Millet Mektepleri’nin başöğretmenliğini kabul etti.3. 5. 3. Tarih Alanındaki Çalışmalar

Tarih bir milletin kimliğidir.

- Milletin bireylerini ortak bir bilinçle birbirine bağlama işlevi görür.

- Atatürk, ortak bir payda oluşturacak millî kimlik inşası için Millî Mücadele sonrasında Türk tarihi çalışmalarına bizzat öncülük etmiştir.

- Atatürk’e göre, millî kültürün temelleri esas olarak millî tarihte aranmalıdır.

- Yeni Türk tarih görüşüne “Türk Tarih Tezi” denmiştir.

- Türkiye Cumhuriyeti’nin tarih görüşü olan Türk Tarih Tezi, hanedan eksenli tarih yerine millet eksenli tarih yazımını esas almıştır.

Türk Tarih Heyeti “Türk Tarihinin Ana Hatları” adlı bilimsel eseri meydana getirmiştir.

- Ardından 15 Nisan 1931’de Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kurulmuştur.

- Atatürk’ün katılımıyla 2 Temmuz 1932’de I. Türk Tarih Kongresi toplanmıştır.

- 9 Ocak 1936’da Ankara’da Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi kurulmuştur.

Tarih Alanındaki Çalışmalar milliyetçilik ilkesi doğrultusunda atılan bir adım olmuştur.3. 5. 4. Dil Alanındaki Çalışmalar

- Dil, millî kültürü kuşaktan kuşağa aktaran en güçlü araçtır.

- Milleti oluşturan etkenlerin en başında gelir.

Türk dili, tarihi akış içerisinde Arapça ve Farsçadan aldığı kelime ve tamlamalarla özünden uzaklaşmıştı.

- 26 Eylül-5 Ekim 1932 tarihleri arasında, Atatürk’ün de katılımıyla I. Türk Dili Kurultayı toplandı.

- 12 Ekim 1932’de Türk Dili Tektik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu.

- Kurumun kuruluş hedefi Türk dilinin zenginliğini ortaya çıkarmaktı.

Türk Dili Tektik Cemiyeti’nin 1936’da ortaya koyduğu “Güneş Dil Teorisi” de bu doğrultuda oluşturulan somut bir örnektir.

Türk dilini zenginleştirmek, canlı tutmak ve yabancı kelimelerden kurtarmak için yapılan çalışmalar ve açılan kurumların faaliyetleri Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi gereğidir.3. 5. 5. Üniversite Reformu

- Darülfünûn, Cumhuriyet öncesinde Batılı ölçütlerde kurulmuş yükseköğretim kurumlarından biriydi.

- Darülfünûn, üç kez kapatılmış ancak 1900 yılından itibaren sürekli eğitime geçmişti.

- Yeni Türkiye Cumhuriyeti 1931 yılında Darülfünûn’da yeni bir düzenleme yapılmasına karar verdi.

- Düzenlemenin nasıl yapılacağı konusunda yabancı bir uzmandan yararlanılması uygun görüldü.

- 16 Ocak 1932’de Cenevre Üniversitesinden Türkiye’ye gelen Prof. Dr. Albert Malche (Albert Malke) incelemelerde bulundu ve hazırladığı raporu Millî Eğitim Bakanlığına sundu.

- 31 Mayıs 1932’de çıkan kanunla Darülfünûn kapandı.

- 31 Temmuz 1933 ‘te İstanbul Üniversitesi kuruldu.

- 1925’te Ankara Hukuk Mektebi açıldı.

- 1936’da Dil ve Tarih, Coğrafya Mektebi açıldı.3. 5. 6. Güzel Sanatlar ve Spor

Türk inkılabının toplum hayatına getirdiği en büyük dönüşümlerden birisi de güzel sanatlar alanında olmuştur.

- Atatürk, sanat alanındaki gelişmelere öncülük ederek çağdaş uygulamaların hızlı bir biçimde gelişmesini sağlamıştır.

- 1926’da açılan Gazi Eğitim Enstitüsünde resim bölümü açılmıştır.

- 1928’de Osmanlı döneminden kalan Sanayi-i Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisine dönüştürülerek çağdaş bir nitelik kazandırılmıştır.

- 1937’de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır.

- Müzik alanında klasik Türk müziği yanında halk müziği araştırmaları ve çok sesli Batı müziği çalışmalarına yer verilmiştir.

- 1924’te Musiki Muallim Mektebi (Müzik Öğretmen Okulu) kurulmuştur.

- 1932’de Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kurulmuş, 1934’te Millî Musiki Akademisi, 1936’da Ankara Konservatuvarı açılmıştır.

- Darülbedayi, 1934’te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosuna dönüştürülmüştür.


Yorumlar - Yorum Yaz
Anket
"PAROLAMIZ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM" KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU?
TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ
abdullahhoca

SİTEMİZE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİYE TEŞEKKÜRLER...
TARİH BİZDEN ÖĞRENİLİR.
Site Haritası